ALGEMENE VOORWAARDEN ADMINISTRATIEKANTOOR OVIS GEVESTIGD TE ALPHEN AAN DEN RIJN, HIERNA TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER (gedeponeerd bij de KvK te Den Haag)

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
Opdrachtnemer: Administratiekantoor Ovis, gevestigd te Alphen aan den Rijn.
2. Uitsluitend Administratiekantoor Ovis geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer.
3. Onder werkzaamheden wordt verstaan: het verzorgen en controleren van administraties en de verslaggeving daarover, het interpreteren en analyseren van gegevens ontleend aan administraties, het verzorgen van belastingaangiften en aanvragen, het optreden als gemachtigde in fiscale en juridische procedures, alsmede het adviseren omtrent vraagstukken van administratieve, organisatorische, bedrijfseconomische, financiële, algemeen-juridisch en fiscaal-rechtelijke aard en adviezen omtrent automatisering, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de
opdrachtbevestiging of offerte;
4.Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, alsmede in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde stukken.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden welke door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en vervolgopdrachten.
3. De gedrags- en beroepsregels voor Opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart de hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te respecteren. De betreffende gedrags- en beroepsregels worden Opdrachtgever op verzoek toegezonden.

4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
5. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing.
6. De in de Nederlandse taal opgestelde algemene voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of een andere taal opgestelde algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel op het moment dat
Opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de
werkzaamheden voor Opdrachtgever. De offerte dan wel opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde hiervan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

ARTIKEL 4 – INFORMATIEVERSTREKKING DOOR OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is. 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de betreffende bescheiden aan deze geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

www.ovis-administratie.nl

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2. Bij de uitvoering van een opdracht mag Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Opdrachtnemer zijn verbonden. Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten. 3. Een tekortschieten van een persoon als bedoeld in het tweede lid van dit artikel kan alleen aan Opdrachtnemer worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Opdrachtnemer van deze persoon onzorgvuldig is geweest.
4. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

ARTIKEL 6 – GEHEIMHOUDING

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure

waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij hiertoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de hierin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde
inhoud kennis kunnen nemen.
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, blijven alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van door Opdrachtnemer verleende diensten en/of door Opdrachtnemer gebruikte of verstrekte zaken berusten bij Opdrachtnemer of zijn licentiegevers.
2. Het is Opdrachtgever – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer -uitdrukkelijk verboden die producten van de geest waarop intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer (of zijn licentiegevers) rusten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en (model)contracten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of

te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 8 – HONORARIUM

1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2. Indien, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd in geval van een duurovereenkomst de overeengekomen vergoeding
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van derden, wordt in beginsel wekelijks of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 – BETALING

1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijnen, doch in geen geval later dan vijftien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, tenzij anders aangegeven, door middel van overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente (ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer hiertoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtnemer zekerheid verlangt en Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook

verschuldigd is, direct opeisbaar, onverminderd zijn overige rechten.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

ARTIKEL 10 – RECLAMES

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

2. Reclames als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

ARTIKEL 11 – LEVERINGSTERMIJN

1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn is overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen danwel indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit.
3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12 – OPZEGGING

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. De bepalingen met betrekking tot opzegging van afdeling 7.7.1 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheidbetrekking heeft, zulks met een maximum van € 250.000,00

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 14 – INTERNETVERKEER

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn zich er van bewust dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s verbonden zijnzoals onder meer vervorming, vertraging en virusoverbrenging. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen al hetgeenredelijkerwijs van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het verwezenlijken van dergelijke risico’s.Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die mogelijkerwijs ontstaat ten gevolge van het gebruik van elektronische mail.

ARTIKEL 15 – VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever – uit welke hoofde ook – jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.